Valgkomiteens innstilling er klar

Bli bedre kjent med kandidatene

 Lederkandidat

Navn: Lena Henriksen

Alder: 49

Arbeidssted: OsloMet

Utdanning: Master i folkehelse og PhD i Klinisk Medisin

Relevant erfaring: Fra jordmorutdanningen på OsloMet, klinisk praksis fra Sykehuset innlandet Elverum, Ullevål og svangerskapsomsorg i Søndre Nordstrand. Er fagutviklingsjordmor på Ullevål i 20%. 

Organisasjonserfaring: Vært sekretær og leder i det som før var Oslo fylkesforening. Har vært vara til sentralstyre og vært med i redaksjonsrådet til tidsskriftet en årrekke.

Dette engasjerer meg: Det meste som handler om jordmorfag! Akkurat nå er jeg mest engasjert i jordmorutdanning og det å få utdannet flere jordmødre. Jeg er også opptatt av at jordmødre skal få bruke hele sin fagkompetanse og kontinuitet i omsorgen.   

 

Nestlederkandidater

Navn: Eline Skirnisdottir Vik

Alder: 42

Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet/Haukeland Universitetssjukehus

Utdanning: jordmor, PhD

Relevant erfaring: Jeg er postdoktor ved Høgskulen på Vestlandet der jeg forsker, underviser og veileder masterstudenter i jordmorfag. I tillegg arbeider jeg ved en kombinert føde- og barselavdeling i Bergen (Storken).

Organisasjonserfaring: Jeg har vært styremedlem (2011) og fylkesleder i DNJ Hordaland (2011-2016), sentralstyremedlem i DNJ (2015-2018), og styremedlem i Bergen og omegn lokallag (2019-). I tillegg har jeg erfaring fra KRAFT og Norsk Perinatalmedisinsk Forening.

Dette engasjerer meg: Hvordan vi kan bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen for bredden av familier som mottar vår omsorg, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er opptatt av kontinuitet i omsorgen, og at denne bør være differensiert, desentralisert og individtilpasset.

 

 

.

.

.

.

.

.

 

Navn: Katrine Holm Lamo

Alder: 46

Arbeidssted: Føde/gyn i Harstad

Utdanning: Jordmorutdannet i Tromsø i 2003, Helse og sosialadministrasjon 2002-2003, Videreutdanning i ammeveiledning 2012

Relevant erfaring: Har vært jordmor i fødeavdeling i Harstad fra 2004, samt erfaring fra svangerskapsomsorgen fra 2008. Jobber også som hjemmejordmor.

Organisasjonserfaring: 
- Fylkesleder i Dnj Troms 2006
- Styremedlem i Dnj Troms
- Plasstillitsvalgt i UNN 2014 -2018
- Foretakstillitsvalgt fra 2021
- Grunnlegger og leder av Nordlyskonferansen i 2017. En årlig fagkonferansen for

 jordmødre, barnepleiere og helsesykepleiere
- Leder i Harstad Svømmeklubb: 2010-2018
- Verv i Harstad Idrettsråd: 2012- 
- Leder av valgkomite for Troms og Finnmark Idrettskrets 2019-2022
- Styremedl i Norske Kvinners Sanitetsforening - Harstad: 2022

Jeg brenner spesielt for det normale og naturlige i jordmorfaget, og er opptatt av at det i jordmødrenes hverdag skal være rom for kompetanseutvikling og nok tid til å yte svangerskap-, fødsel- og barselomsorg i tråd med retningslinjer og etter kvinnens behov. En god fødsel starter allerede i svangerskapsomsorgen hvor tillit og trygghet bygges. Alle må da få tilbud om oppfølging av jordmor. Vi må være mange nok jordmødre for at alle gravide og fødende skal få et forsvarlig og trygt tilbud hjemme eller i sykehus. Vi må dessuten få slutt på sommerstengte fødeavdelinger.  Jeg er også opptatt av at vi må bli mer slagkraftige i forhandlinger om lønn. Så lenge helseforetakene utelukkende forholder seg til rammen, så er det lite å løfte jordmødrene med. Her har vi en jobb å gjøre, og dette er noe som engasjerer meg sterkt.

Kandidater til Faglig Etisk utvalg

Navn: Ingvild Hersoug Nedberg

Alder: 41

Arbeidssted: Førsteamanuensis ved jordmorutdanningen, UiT Norges Arktiske Universitet.

Utdanning: Autorisert jordmor i 2010.

Master of public health i 2016.

Avlagt doktorgrad i epidemiologi og mødrehelse i 2022.

Alt ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Relevant erfaring: Jordmor på føde/barsel ved Ålesund sykehus 2010-2012, deretter UNN Tromsø fra 2013 til 2016, avbrutt av et oppdrag med Leger Uten Grenser i Sør-Sudan i 2013.

Organisasjonserfaring: Fylkesleder i DNJ Møre og Romsdal – 2011/2012

Medlem og tidvis leder av lokallaget i DNJ Tromsø – 2014-2019

Dette engasjerer meg: Globalt: at verden begynner å få øynene opp for hvor utrolig viktig, og hvor stor innvirkning godt utdannede jordmødre kan ha. I Norge: at de som bestemmer hvordan fødsels- og barselomsorgen skal organiseres argumenterer i stikk motsatt retning av hva kvinnene vil, hva jordmødre sier og erfarer, og hva forskningen viser.

 

 

Navn: Ellen Blix

Alder: 65

Arbeidssted: OsloMet, ved masterprogrammet i jordmorfag

Utdanning: Videreutdanning i jordmorfag (1986), MPH (2000), DrPH (2006)

Relevant erfaring: Jordmor ved fødeavdeling, barsel, helsestasjon (1986-2008, flere perioder i deltidsstilling). Har erfaring fra internasjonalt arbeid, gjennom deltakelse i prosjekter i Kambodsja og Palestina. Forskningsleder 2008-2014, professor i jordmorfag fra 2014.

Organisasjonserfaring: Var tillitsvalgt for DNJ tidlig på 2000-tallet. Har vært vara til styret i DNJ en kort periode. Var medlem i Faglig-etisk komite, DNJ i perioden 1999-2003, og var leder i perioden 1999-2001.

Dette engasjerer meg:

At kvinnene og familiene får god omsorg og behandling gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, at de har valgmuligheter og at brukerne i større grad skal ha innflytelse på utforming av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

At vi utdanner jordmødre som holder høy kvalitet, som arbeider kunnskapsbasert og som har evner og muligheter til å holde seg faglig oppdaterte.

At svangerskaps-, fødsels, - og barselomsorgen endrer fokus fra å identifisere og behandle patologi, til god omsorg for alle, og at fysiologiske prosesser skal fremmes.

At jordmødre i større grad skal medvirke til kliniske retningslinjer og utforming av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

At jordmødre, i likhet med andre profesjoner, skal bidra med forskning. Forskning gjør at vi får mer kunnskap, og skal i siste ende føre til bedre og mer kunnskapsbaserte helsetjenester til brukerne våre.

 

 

Navn: Hilde Bringedal

Alder: 60 år

Arbeidssted: St. Olavs fødestue, St. Olavs Hospital, Trondheim

Utdanning:

Jordmorutdanningen gjennomførte jeg ved Høyskolen i Akershus i 1996, og jeg tok master påbygg i jordmorfag ved Universitetet i Sør-Øst-Norge i 2018. I tillegg har jeg tatt enkeltstudier ved NTNU: «Coaching og veiledning som ledelsesverktøy» og «Sykdom og helse i Afrika». Jeg har diverse kurs innen ledelse og jordmorfaget, blant annet kurs i akupunktur for jordmødre og videreutdanning i ammeveiledning.

 

Relevant erfaring:

Jeg har mange års erfaring som jordmor og har jobbet med svangerskapsomsorg både i sykehus og kommune, med fødsels- og barselomsorg, og har en periode drevet med planlagte hjemmefødsler. Innimellom jobb i Norge har jeg hatt oppdrag for Leger Uten Grenser ved fødselsklinikker i Afghanistan og Pakistan, og vært på oppdrag for Helse Bergen ved Ebola behandlingssenter i Sierra Leone. Jeg har vært utsending/konsulent i til sammen åtte år i Bolivia og Filippinene der jeg jobbet med prosjekt knyttet til helse og lokalsamfunnsutvikling.

Tidligere har jeg jobbet som avdelingsleder og vikariert som seksjonsleder. For tiden jobber jeg som jordmor ved St. Olavs fødestue og er jordmor-koordinator for flerkulturell doula som er et tilbud for enkelte kvinner med kort botid i Norge.

Organisasjonserfaring:

Jeg var fylkesleder i Jordmorforeningen Sør-Trøndelag fylkesforening i 2003 -2004 og nestleder i 2014 -2016. I tillegg har jeg har erfaring som styremedlem i andre organisasjoner.

Dette engasjerer meg:

Jenters og kvinners situasjon har alltid engasjert meg og jeg er opptatt av likestilling, likeverd og kvinnehelse generelt. Kvinner er ikke en ensartet gruppe og vi må jobbe for at kvinner både i Norge og ellers i verden blir respektert og opplever likeverd. Individuell omsorg og kontinuitet tilpasset den enkelte er en målsetning. Vi må jobbe for at kvinner har mulighet til å ta egne valg og være selvstendige. Kvinnen må få god nok informasjon til å kunne ta informerte valg uavhengig av sin situasjon og helse, hvor hun bor og hvor hun føder.

De siste tiårene har vi erfart en økning i intervensjoner i fødselsomsorgen. Det gjelder ikke bare her i Norge, men over hele verden. Som jordmødre må vi stille spørsmål, engasjere oss, forske og bruke vår erfaring som jordmødre. Vi må være synlige på arbeidsplassen og i offentlige debatter der kvinnehelse og svangerskap- fødsel og barselomsorg tas opp. Jeg brenner for å ivareta det normale. Det er mulig å fokusere på normalitet også der det er svangerskap og fødsler med utfordringer og der det gjøres intervensjoner. Jordmødre har en viktig oppgave i å bidra til at kvinnen opplever mestring og at svangerskapet og fødselen er hennes. Jordmor er nødvendig i barseltiden og jeg mener det er ingen annen yrkesgruppe som kan erstatte jordmor ved barselavdelingene. Jeg er opptatt av at jordmors kompetanse, autonomi og ansvarsområde også må gjenspeiles i lønn.

Jeg har møtt jordmødre i mange andre land og har opplevd at vi som jordmødre har en felles identitet. Selv om vi har ulik bakgrunn, kultur, språk og lever under ganske så forskjellige leveforhold får vi en spesiell kontakt og forståelse for hverandre.

Privat er jeg gift, mamma til fire og har ni barnebarn. Jeg får energi av å være sammen gode kollegaer og ikke minst å få være med på fødsler. Jeg kobler av med turer og trening utendørs og stortrives med å være sammen barn og barnebarn.

 

 

Navn: Hanna Oommen

Alder: 46

Arbeidssted: Sørlandet Sykehus

Utdanning:

 

- Sykepleier og jordmor 1996 (Kätilöopisto College & University, Finland)

- Mastergrad i katastrofehjelp 2003 (Ulster University, UK)

- Mastergrad i helsevitenskap 2009 (Tampere University, Finland)

- PhD stipendiat fra 2022 (Universitetet i Sørøst-Norge)

Relevant erfaring: Klinisk 

jordmorarbeid erfaring fra mange land, fagutviklingsjordmor på Sørlandets Sykehus fra 2014, deltidslektor i Glamorgan University, UK (2011-2021).

Organisasjonserfaring: Flere oppdrag med Røde Kors i katastrofeområder. Samarbeidsprosjekter i India med CARE, Laerdal Global Health og Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER).

Dette engasjerer meg: Kunnskapsbasert praksis, forebygging av komplikasjoner under fødselsforløp, reproduktiv helse blant immigranter og global kvinnehelse. 

 

 

Kandidat til desisorer:

 

Navn: Nora Pran

Alder: 61

Arbeidssted: Jobber ikke lenger.

Utdanning: Sykepleierhøyskole Tønsberg, 1983-85.  Bergen jordmorhøyskole 1988-89

Relevant erfaring: Helsestasjon, fødepoliklinikk, obs-post og føden.

Organisasjonserfaring: Har vært desisor i flere perioder 

Dette engasjerer meg: Jordmødrenes arbeidsforhold. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Navn: Wenche Rotvold

Alder: 60

Arbeidssted: Moss kommune, helsestasjonen

Utdanning: 1986 Sykepleiehøyskolen i Nordland

1990 Jordmorutdanningen i Tromsø

2011 Videreutdanning i Ultralyd ved NTNU

2019 Master i Jordmorfaget

Relevant erfaring: Har jobbet ved Føde/ barsel avd i Harstad 8 år, Føde/ barsel avd og fødepoliklinikk i Fredrikstad / Kalnes i 19 år. Etter 2017 og fremdeles jobber jeg som kommunejordmor i Rygge/ Moss kommune.

Organisasjonserfaring: Nestleder i Dnj Troms lokallag. Fylkes leder i Dnj Østfold i flere år. Har også vært varamedlem i Sentralstyret i en periode. Inneværende periode har jeg vært desisor. Siden 2017 har jeg vært Hovedtillitsvalgt i Moss kommune

Dette engasjerer meg: Jordmødrenes arbeidsforhold er noe av det jeg brenner mest for.  Vi ivaretar både mor og barns liv, og det er viktig at jordmødre kan få hele stillinger slik at de kan leve av jobben sin. Jeg mener også at vårt lønnsnivå skal gjenspeile den utdanningen vi har.  Dette må det jobbes mye med fremover når vi sammenlikner oss med tilsvarende utdanningsnivå. Vi ser nå et stort engasjement fra Barselopprøret, og det tenker jeg er svært viktig for at føde- og barselkvinner skal få den hjelp og støtte de har behov for. Jordmødre må jobbe for å styrke tilbudet både på sykehusene og i kommunene.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.