Regioner

En region består av alle jordmødre, turnusjordmødre og jordmorstudenter som bor, studerer eller arbeider innen en region og er medlem av Den norske jordmorforening.

§ 9. Regionene

1. Organisasjon

Regionene er følgende:

· Region Nord

· Region Midt

· Region Vest

· Region Sør

· Region Øst

· Region Sør-Øst

En region består av alle jordmødre og jordmorstudenter som bor, studerer eller arbeider innen regionen og er medlem av Dnj. Ingen medlemmer kan være registrert i mer enn en region.

Regionene arbeider selvstendig. I overordnede saker skal Dnj holdes orientert. Regionene står selv ansvarlig for sine økonomiske disposisjoner. Dnj er ikke økonomisk ansvarlig for regionens disposisjoner.

2. Formål for regionene

· Arbeide med saker som er i tråd med Dnjs målsetting, vedtekter og Oppdragsdokumentet vedtatt av Landsmøtet.

· Behandle saker som sentralstyret arbeider med. Utrede og forberede prinsipielle sider ved Dnjs politikk som skal drøftes og avgjøres på Landsmøtet.

3. Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år. Forslag til kandidater til regionens styre må være valgkomiteen i hende innen 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

· Årsmelding fra styret.

· Regionens regnskap og budsjett.

· Innsendte saker fra styret eller medlemmer. Saker som fremmes til årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall.

· Valg av styret skjer i landsmøteåret.

4. Styret i regionen

Regionstyret har følgende sammensetning:

· Leder

· Nestleder

· Tillitsvalgte

5. Valg

· Leder og nestleder velges ved særskilt valg. I tillegg velges 3-5 styremedlemmer, varamedlemmer og to revisorer.

· Styret, samt varamedlemmer og revisorer velges med alminnelig flertall av de avgitte stemmer for 3 år av gangen og konstituerer seg selv. Det er anledning til gjenvalg.

· Valget skal som hovedregel være skriftlig.

· Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter og holder kontakt med og sprer informasjon til regionens medlemmer.

· Styret sender umiddelbart etter avholdt årsmøte årsmelding og regnskap til Dnj. Styret skriver referat fra sine møter.

· Medlemmer av Dnjs sentralstyre har adgang til regionens møter med tale- og forslagsrett, men med stemmerett kun i egen region.

6. Oppløsning

Hvis en region ikke arbeider i overensstemmelse med Dnjs vedtekter, kan den vedtas oppløst av Landsmøtet, eller av regionens årsmøte med 2/3 flertall. Landsmøtet kan også vedta å oppløse en region som ikke innfrir sine forpliktelser. Ved oppløsning av en region, tilfaller de økonomiske midler Dnj.

7. Fordeling av støtte

Fordeling av regionstøtte er aktivitetsstyrt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.