Tariffordbok

Her finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til tariffoppgjøret.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fratidligst fylte 62 år.

Datotillegg

Brukes for å markere at et lønnstillegg gis fra en bestemt dato. Datotillegg angir hvor myeden nominelle lønn øker i løpet av 12 måneder/1 år.

Disponibel reallønn (kjøpekraft)

Den inntekt man har igjen når skatt og prisstigning er trukket fra.

Disponibel reallønnsvekst

Nominelt tillegg korrigert for prisstigning og skatt.

Disponibel økonomisk ramme

Økonomisk ramme minus overheng og forventet glidning.

Fredsplikt

Etter at tariffavtale er inngått inntrer fredsplikt for den perioden avtalen gjelder. Så lengedet er fredsplikt er det ikke lov å benytte streik/arbeidskamp for å løse tvister som oppstår.

Forbundsvise oppgjør

Hvert enkelt forbund bestemmer hvilke krav som skal reises og gjennomfører selvtariffrevisjonen for den/de tariffavtalene forbundet er part i.

Frontfag

Doktrinen om at norsk økonomi på lang sikt er avhengig av at lønnsveksten holdes innenforde rammene konkurranseutsatt industri kan tåle. Derfor bør denne industrien forhandleførst og fastlegge rammene i tariffoppgjørene.Den eller de tariffavtalene som forhandles først i et tariffoppgjør. Den økonomiske rammen– og eventuelle sosiale reformer - fra frontfaget danner en norm for hva som legges til grunni forhandlingene i de øvrige tariffoppgjørene.

Glidning/lønnsglidning

Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir avtalt/forhandletfrem som en del av et tariffoppgjør, f eks lønnsutvikling etter 2.3.4, personlige tillegg (inkl.ansiennitetsopprykk) og lønnsendringer som følge av nyansettelser/turn-over.

Grunnlønnsmasse/nettolønnsmasse

All lønn eksklusiv faste, variable og overtidstillegg.

Konsumprisindeks (KPI)

Statistisk sentralbyrås indeks for å måle prisutviklingen. I tariffsammenheng er detkonsumprisindeksen som forteller hvor store lønnstilleggene må være for at lønnstakerneskal opprettholde reallønna.

Lock-out

Arbeidsgiverne stenger arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen.

Mekling

Når forhandlinger om revisjon av tariffavtaler ikke fører til enighet skal det gjennomføresmekling før en eventuelt kan iverksette en streik. Meklingen foretas av riksmeklingsmannen.

Minstelønnssystem

Et lønnssystem hvor tariffavtalen kun angir minimumssatser. Slike minimumssatser kanvære for den enkelte stilling/stillingskode/stillingsbetegnelse, eller samlet for flere grupper av stillinger. Det er ikke noe lønnstak i slike avtaler.

Nominelt tillegg

Det lønnstillegg som gis ved et tariffoppgjør, målt i kroner eller prosent.

Normallønnssystem

Et lønnssystem hvor lønnssatser fra bunn til topp for allestillinger/stillingskoder/stillingsbetegnelser er fastsatt i tariffavtale, og hvor avvik ikkeforekommer. Staten har et tilnærmet normallønnssystem.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt i 2005 og forplikter alle arbeidsgivere til åetablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte i løpet av 2006.Minimumskravet er at arbeidsgiveren betaler for en innskuddsbasert pensjonsordning medet årlig innskudd på to prosent av lønna. Innskuddet kan være større. Pensjonsordningenkan også organiseres som et spleiselag mellom arbeidsgiveren og de ansatte, menforutsetningen er også da at arbeidsgiverens bidrag utgjør minst to prosent av lønna.Omfatter ikke offentlig ansatte.

Offentlig tjenestepensjon (TPO)

I statssektoren er tjenestepensjonen lovefestet og i kommunesektoren forplikter tariffavtalenarbeidsgiverne til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. I begge sektorer samt ihelseforetakene er de ansatte som hovedregel garantert en samlet pensjon på 66 prosent avpensjonsgivende inntekt (inntil 12 G) på avgangstidspunktet.

Overføringsavtalen

Avtale mellom de offentlige tjenestepensjonskassene som sikrer at arbeidstaker som harvært medlem av flere offentlige pensjonskasser får utbetalt all tjenestepensjon fra denkassen vedkommende sist var medlem av.

Overheng

Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået vedutgangen av året. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året. Ved lønnsoppgjørene er lønnsoverhenget en avkomponentene som inngår i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjonvære null. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng enn tillegg som gis tidlig iåret. Størrelsen på overhenget kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år tilår.

Reallønn

Den inntekt man har igjen når prisstigning er trukket fra.

Reallønnsvekst

Nominelt tillegg korrigert for prisstigning.

Regulativlønn

Lønnssatser som fastsatt i et regulativ, for eksempel hovedlønnstabellen i staten.

Samordna oppgjør

Forbundene forhandler samlet under sin hovedorganisasjon. Denne oppgjørsformen brukesvanligvis i mellomoppgjør. Begrepet relaterer seg som oftest til oppgjør i NHO-området.

Tillegg på årsbasis

Den effekt et lønnstillegg har i kalenderåret/forhandlingsåret. Gis det for eksempel etdatotillegg på 1 000 kroner måneden fra 1. april, vil det bare øke den gjennomsnittligemånedslønna det året med 750 kroner (1 000 x 9/12 = 750).

Tjenestepensjon

Pensjonsordning som er knyttet til arbeidsplassen og som sikrer de ansatte en større ellermindre tilleggspensjon utover ytelsene fra folketrygden. Ordningen kan være fullt ut betaltav arbeidsgiveren eller være et spleiselag der også de ansatte betaler en del av premien.

Totallønnsmasse/bruttolønnsmasse

All lønn inkludert faste og variable tillegg, men eksklusiv lønn for variabel overtid inngår itotallønnsmassen.

Pensjonsgrunnlag

Fast lønn og pensjonsgivende tillegg. Inntekt må være godtgjøring for arbeidsytelse for åvære med i pensjonsgrunnlaget.

Særaldersgrenser

Lov- eller tariffestet rett for enkelte yrkesgrupper til å fratre med fulle pensjonsrettigheterfør fylte 67 år. Særaldersgrensene varierer fra yrkesgruppe til yrkesgruppe.

Økonomisk ramme

Summen av alle lønnstillegg, overheng, kostnader av forbedringer av satser ifellesbestemmelsene, ekstra feriedager, arbeidstidsforkortelser samt anslag for forventetlønnsglidning i forhandlingsåret. Angis som prosentisk vekst i forhold til totallønnsmassen.

Årslønnsvekst

Angir endringen i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste. Bådelønnsoverheng, tariffbestemte lønnstillegg og faktisk lønnsglidning inngår igjennomsnittslønnen. Beregning av årslønnsveksten er derfor en velegnet metode for åsammenlikne den samlede lønnsveksten i ulike bransjer.

Kilde: Tariffordboken, Akademikerne: www.akademikerne.no

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.