Vedtekter

Alle medlemmer plikter å orientere seg om og forholde seg til foreningens vedtekter.

Vedtekter for Den norske jordmorforening (Dnj)

(gjeldende fra 23. september 2023)

  

§ 1. Foreningens målsetting

 1. Den norske jordmorforening (Dnj) er en selvstendig fagforening for autoriserte jordmødre og jordmorstudenter. Foreningen er partipolitisk uavhengig.
 2. Den norske jordmorforening skal:
 • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 • Sikre jordmødre en selvstendig yrkesutøvelse
 • Sørge for at jordmortjenesten er i samsvar med jordmødres egen fagutvikling helsepolitiske målsettinger og befolkningens behov
 • Medvirke til at utdanningen av jordmødre er basert på kunnskapsbasert praksi.
 • Bidra til at jordmødre har en praksis som er forenlig med faglig forsvarlighet og gjeldende etiske prinsipper
 • Styrke foreningens og det enkelte medlems internasjonale engasjement

 

§ 2. Foreningens organer

1. Landsmøtet
2. Sentralstyret
3. Regioner
4. Lokallag

 

§ 3. Medlemskap

 1. Alle autoriserte jordmødre og jordmorstudenter kan opptas som medlemmer og har stemmerett. 
 2. Æresmedlemskap
 • Medlemmer av Dnj som har gjort betydelig innsats for faget og/eller foreningen kan utnevnes som æresmedlemmer av Dnjs sentralstyre. Æresmedlemmene har ordinære medlemsrettigheter
 • Æresmedlemmer fritas fra kontingent
 • Regionstyrene og/eller sentralstyret fremmer og begrunner forslaget til kandidater
 1. Minst 2 % av kontingentinntektene skal årlig settes av på organisasjonens konfliktfond

 

 § 4. Medlemmenes plikter

 1. Medlemmene plikter å betale en kontingent som fastsettes av landsmøtet eller sentralstyret.
 2. Medlemmene betaler kontingent via avtalegiro med trekk fra personlig bankkonto – eller med faktura 2 x pr år.
 3. Ved regnskapsmessig underskudd kan sentralstyret pålegge medlemmene å betale en ekstra kontingent. Ved streik gis sentralstyret fullmakt til å pålegge medlemmene ekstrakontingent.

 

§ 5. Opphør av medlemskap

 1.  Har et medlem på tross av skriftlig varsel pr. 31.12. ikke betalt kontingent på et år, mister vedkommende automatisk sitt medlemskap ved utløpet av inneværende år. For å gjenoppta medlemskapet må vedkommende først betale skyldig kontingent. 
 2. Den som vil melde seg ut av foreningen må gjøre dette skriftlig 4 uker før et kvartalsskifte.

 

§ 6. Eksklusjon

 1. Sentralstyret kan treffe vedtak om å ekskludere et medlem av foreningen, dersom medlemmet har satt seg utover foreningens vedtekter, eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade for sitt yrke eller foreningen. Sentralstyret skal i slike saker innhente uttalelser fra regionstyret. Regionstyret plikter dessuten å innberette til sentralstyret et medlem som har gjort seg skyldig i forhold som kan danne grunnlag for eksklusjon. Før sentralstyret treffer vedtak, skal vedkommende medlem gis anledning til å uttale seg. Medlemmet har da krav på å bli gjort kjent med alle opplysninger i saken.
 2. Sentralstyrets vedtak i eksklusjonssaker kan ankes til Landsmøtet. Eksklusjonen blir opprettholdt hvis ikke minst 1/3 av landsmøtedelegatene stemmer imot. Sentralstyret har ikke stemmerett på landsmøtet i ankesaker.
 3. Eksklusjon av et medlem kan oppheves av sentralstyret, når vedkommende forhold har vært upåklagelig i minst 2 år i sammenheng. Det betales ikke kontingent for de år eksklusjonen har vart.

 

§ 7. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er foreningens høyeste organ og treffer vedtak om overordnede prinsipper. Alle medlemmer som har betalt løpende kontingent for inneværende år og studenter, har møte- og talerett på landsmøtet. Valgte delegater og sentralstyrets medlemmer har forslags- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder politisk og økonomisk regnskap.

 

Fordeling av delegater:

Delegatene velges av regionene. Antall delegater fra hver region skal stå i forhold til antall medlemmer per 1. januar i landsmøteåret.

 

0-300 medlemmer 7 delegater

Videre 1 delegat per 100 medlemmer

Som hovedregel skal regionleder være delegat ved landsmøtet. Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever 2/3 flertall. I tilfelle av stemmelikhet har Dnjs leder 2 stemmer. Når det kreves av en stemmeberettiget, holdes skriftlig avstemning. Referentene fører særskilt protokoll fra landsmøtet. Protokoll undertegnes av to medlemmer som blir valgt til dette.

 

 1. Ordinært landsmøte holdes hvert tredje år etter innkalling fra sentralstyret med et varsel på minst 24 uker. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sitt regionstyre. Saker kan også fremmes direkte til sentralstyret. Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sentralstyret i hende innen 16 uker før landsmøtet. Sakene sendes ut elektronisk til regionene senest 8 uker før landsmøtet.
 2. Ekstraordinært landsmøte innkalles etter enstemmig vedtak av sentralstyret, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 8 uker etter at lederen har mottatt slikt krav og med minst 4 ukers varsel. Det ekstraordinære landsmøtet kan avgjøre bare de saker som særskilt er nevnt i innkallingen.

 

 1. Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:

 

 • Valg av dirigent, to referenter og to protokollunderskrivere
 • Sentralstyrets politiske regnskap og beretning for styreperioden
 • Foreningens reviderte aktivitetsregnskap
 • Vedtektsendringer
 • Oppdragsdokument for den kommende landsmøteperioden
 • Økonomiske rammer for landsmøteperioden og evt. endring av kontingenten
 • Behandling av enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet
 • Resolusjoner

 

 1. Valg til følgende tillitsverv:

 

 • Leder for Den norske jordmorforening
 • 2 nestledere for Den norske jordmorforening, 1. nestleder og 2. nestleder
 • 3 medlemmer og 1 varamedlem til faglig-etisk utvalg. Leder velges separat
 • 2 desisorer
 • registrert eller statsautorisert revisor

 

Sentralstyrets forslag til valgkomité legges fram på Landsmøtet.

Det velges:

 • Leder for valgkomite
 • 2 Medlemmer
 • 1 Varamedlem

 

Landsmøte velger en programkomite som bestående av leder/nestleder og representanter fra regionene som utarbeider nytt forslag til strategidokument for neste landsmøteperiode. Dokumentet legges frem på neste landsmøte.

 

Valg skjer for 3 år om gangen. Leder og nestledere velges særskilt. For å sikre kontinuiteten, bør leder og nestledere ikke gå av samtidig. Alle kandidater skal på forhånd være spurt om de mottar valg.

  

§ 8. Sentralstyret

 • Sentralstyret er foreningens øverste organ mellom hvert Landsmøte.
 • Sentralstyret plikter å følge oppdragsdokumentet vedtatt av Landsmøtet.
 • Sentralstyret har følgende sammensetning:
 • Leder som er foreningens leder og leder av sentralstyret
 • 2 nestledere
 • 6 regionledere, nestleder i regionen innkalles til sentralstyremøter ved regionleders forfall
 • Leder FEU

 

 

 • Sentralstyret fastsetter lønn til leder og eventuelt honorar til nestledere
 • Sentralstyret trer sammen etter innkalling. Senest tre måneder før hvert landsmøte avholdes sentralstyremøte, hvor sentralstyret vedtar saksliste for Landsmøtet
 • Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede, deriblant leder eller en nestleder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Sentralstyret fører protokoll over sine forhandlinger
 • Sentralstyret skal føre kontroll med foreningens økonomi mellom landsmøtene
 • Av sentralstyret utgår et lønns- og forhandlingsutvalg bestående av Dnj`s to nestledere
 • Sentralstyret kan vedta å sende ut viktige saker til uravstemning. Uravstemning kan avgjøres ved alminnelig flertall, og er bindende med mindre sentralstyret før avstemning har gjort vedtak om at den skal være veiledende.
 • Sentralstyret foretar ansettelser i Den norske jordmorforening.
 • Sentralstyret engasjerer autorisert regnskapsfører.
 • Ansatte i sekretariatet kan ikke velges til sentralstyret.
 • Foreningen dekker reise- og oppholdsutgifter for sentralstyremedlemmene.
 • Sentralstyret gis anledning til å opprette rådgivende utvalg. Disse utvalgene arbeider etter mandat vedtatt i sentralstyret.
 • Sentralstyrets leder og en person utnevnt av sentralstyret tegner foreningen.

 

§ 9. Regionene

 

 1. 1.      Organisasjon

Regionene er følgende:

 • Region Nord
 • Region Midt
 • Region Vest
 • Region Sør
 • Region Øst
 • Region Sør-Øst

En region består av alle jordmødre og jordmorstudenter som bor, studerer eller arbeider innen regionen og er medlem av Dnj. Ingen medlemmer kan være registrert i mer enn en region.

Regionene arbeider selvstendig. I overordnede saker skal Dnj holdes orientert. Regionene står selv ansvarlig for sine økonomiske disposisjoner. Dnj er ikke økonomisk ansvarlig for regionens disposisjoner.

 1. Formål for regionene
 • Arbeide med saker som er i tråd med Dnj`s målsetting, vedtekter og Oppdragsdokumentet vedtatt av Landsmøtet.
 • Behandle saker som sentralstyret arbeider med. Utrede og forberede prinsipielle sider ved Dnj`s politikk som skal drøftes og avgjøres på Landsmøtet.

 

 1. Regionsmøte

Regionsmøte avholdes hvert tredje år.

Forslag til kandidater til regionens styre må være valgkomiteen i hende innen 2 uker før regionsmøte.

 

Regionsmøte behandler:

 • Årsmelding fra styreperioden
 • Regionens regnskap og budsjett
 • Innsendte saker fra styret eller medlemmer. Saker som fremmes til årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall
 • Elektronisk valg av styret skjer i landsmøteåret

 

 1. Styret i regionen

Regionstyret har følgende sammensetning:

 • Leder
 • Nestleder
 • Tillitsvalgte

 

 1. Valg
 • Leder og nestleder velges ved særskilt valg. I tillegg velges 3-5 styremedlemmer, varamedlemmer og to revisorer
 • Lokalledere eller kontaktpersoner fra lokallag bør vurderes valgt/velges inn i regionstyret - eller
 • Lokallagsledere eller kontaktpersoner fra lokallag inviteres til styremøter i regionen
 • Styret, samt varamedlemmer og revisorer velges med alminnelig flertall av de avgitte stemmer for 3 år av gangen og konstituerer seg selv. Det er anledning til gjenvalg
 • Valget skal som hovedregel være skriftlig. Valget skjer elektronisk
 • Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter og holder kontakt med og sprer informasjon til regionens medlemmer
 • Styret sender umiddelbart etter avholdt årsmøte årsmelding og regnskap til Dnj Styret skriver referat fra sine møter
 • Medlemmer av Dnj`s sentralstyre har adgang til regionens møter med tale- og forslagsrett, men med stemmerett kun i egen region

 

 1. Oppløsning

Hvis en region ikke arbeider i overensstemmelse med Dnj`s vedtekter, kan den vedtas oppløst av Landsmøtet, eller av regionens årsmøte med 2/3 flertall. Landsmøtet kan også vedta å oppløse en region som ikke innfrir sine forpliktelser. Ved oppløsning av en region, tilfaller de økonomiske midler Dnj.

 1. Fordeling av støtte

Regionene får tildelt kretsstøtte fra sentralt hold 2 ganger pr år. Forøvrig vil den økonomiske støtten være aktivitetsstyrt.

 

 

§ 10. Lokallag

Formål for lokallagene er å sikre lokalt engasjement og aktivitet.

 • Etter godkjenning av regionen kan det opprettes lokallag av Den norske jordmorforening
 • Regionen har hovedansvaret for økonomiske tilskudd til lokallagenes drift
 • Lokallaget velger en leder og eventuelt et styre
 • Valg bør skje for 2 år om gangen
 • Lokallaget kan etter samråd med regionlederen opptre på vegne av organisasjonen i lokale saker
 • Lokallaget informerer medlemmene om vedtak fattet av Dnj`s organer og informerer regionen om aktuelle saker
 • Ved danning av nytt lokallag yter Dnj en oppstartstøtte på kr. 5.000,-

 

§ 11. Tillitsvalgte

 • Dnj skal ha et tillitsvalgtapparat som ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 • Dnj sentralt er ansvarlig for å bidra til kompetanseheving av sine tillitsvalgte. Dette innebærer kurs for nye tillitsvalgte om deres funksjon, rettigheter, plikter, håndtering av konflikter, slik at tillitsvalgte er i stand til å ivareta medlemmenes interesse overfor arbeidsgiver. Det skal minimum arrangeres to årlige tariffkonferanser i området SPEKTER. Dnj arrangerer årlig en samling for fylkestillitsvalgte og for medlemmer i Oslo Kommune. Kommunejordmødre/bydelsjordmødre har anledning til å delta på tariffkonferanser i regi av Akademikerne.

 

Det skal velges tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen mellom SAN og Spekter, kapittel IX § 45 og Hovedtariffavtalen i KS-området, Del C § 3.

I større virksomheter kan det dessuten velges et passende antall tillitsvalgte som hierarkisk underordnes de foretaks- eller hovedtillitsvalgte. Et hvert medlem av Dnj som er valgbar etter hovedavtalenes regler, har rett og plikt til å motta valg som tillitsvalgt. Jordmor som i sin daglige funksjon står i arbeidsgivers sted overfor jordmødre, kan ikke velges som tillitsvalgt etter hovedavtalene.

Som hovedregel velges tillitsvalgte med varatillitsvalgte for 2 år av gangen med samme funksjonstid som styret i regionen. Tillitsvalgte og varatillitsvalgt kan gjenvelges. Etter 2 perioder kan en tillitsvalgt nekte å motta gjenvalg for de neste 2 perioder. Dersom den tillitsvalgte må fratre sine verv i perioden, underrettes regionstyret som påser at nyvalg foretas.

 

§12. Etiske og kollegiale retningslinjer

 Landsmøtet kan vedta etiske og kollegiale retningslinjer for foreningens medlemmer. Disse vil være bindende for medlemmene og overtredelse kan medføre eksklusjon.

 

§ 13. Tidsskrift for jordmødre

 Den norske jordmorforening utgir Tidsskrift for Jordmødre (Tfj), som er organisasjonens medlemsblad og offisielle organ. Redaktøren har ansvaret for Tfjs innhold i tråd med bladets formålsparagraf og Redaktørplakaten, og samarbeider med redaksjonskomiteen vedrørende faglig innhold og strategi. Dnj har som tidsskriftets eier juridisk og økonomisk ansvar. Sentralstyret har ansvar for at Dnj har eget tidsskrift, og ansvaret for å tilsette redaktør. Redaktør har ansvar for å oppnevne redaksjonelle medarbeidere.

 

§ 14. Vedtektsendringer

 Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 15. Foreningens oppløsning

Foreningen kan oppløses når 2/3 av den samlede medlemsmasse stemmer for det. Samtidig oppløses samtlige regioner og foreningenes fond. Dersom oppløsningen er besluttet ved uravstemning, innkalles raskt til ekstraordinært landsmøte som treffer beslutninger om hvordan det skal forholdes med foreningens og regionenes midler, samt midler tilhørende foreningens fond.

 

§ 16. Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft etter Dnj`s landsmøte 23.09.2022.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.