Jordmorspørsmål til politikere

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet. Tidsskrift for jordmødre har spurt de ulike stortingspartiene om deres politikk på en del sentrale områder for jordmødre. 

Hva er ditt partis viktigste tiltak for å sikre en best mulig svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorg?

Rødt, Seher Aydar:

Svangerskap, fødsel og barsel er en prosess som henger sammen, og som må styrkes med mer ressurser og respekt for det arbeidet som kvinner gjør under graviditet, fødsel og i barseltida. For oss handler det både om kvinnekamp, og en helsepolitikk som er til for befolkninga.

Rødt jobber for å organisere fødselsomsorgen og jordmortjenesten slik at familier tilbys sammenhengende omsorg fra jordmor før, under og etter fødselen i et tverrfaglig samarbeid som er innlemmet i primær- og spesialisthelsetjenesten. Fødende skal føle seg ivaretatt i hele forløpet og ha rett til å bli på barselavdeling til de selv føler seg klare til å dra hjem. Det forutsetter også bedre grunnbemanning både på sykehusene og kommunal helse og omsorgstjeneste. I tillegg må jordmødre og barnepleiere tilbys heltidsstilling. Derfor styrker Rødt kommuneøkonomien og sykehusene med flere milliarder i våre alternative budsjetter.

Fødsel -og barselomsorg har blitt en salderingspost og dette fører til både psykiske og fysiske helsekonsekvenser. Alle må få fullverdig oppfølging og helsehjelp, uavhengig av hvor i landet de bor eller økonomi. Det bør ikke være lengre enn en times reisevei til nærmeste fødested for kvinner i fødsel, derfor må det ikke legges ned flere fødetilbud. Gravide med mer enn en times vei til fødeavdeling skal sikres følgetjeneste av jordmor.

Under halvparten av alle kvinner som fødte i fjor fikk hjemmebesøk av jordmor etter fødselen, og mange blir overlatt til seg selv. I stedet for at alle får den hjelpen og støtten de har krav på, har flere sett seg nødt til å betale privat for å dekke opp for manglende tilbud. Ikke alle har den muligheten. Det offentlige må sikre kontinuitet i svangerskaps- fødsel og barselomsorgen. Rødt vil avvikle helseforetaksmodellen som er det underliggende problemet, nemlig ved at sykehusene styres mer etter bunnlinjen og mindre etter pasientenes behov. Sengekapasiteten på sykehusene må styrkes og alle sykehus må ha egnede lokaler for barselopphold slik at den fødende og partner kan være så lenge det er behov for det.

 

SV, Kari Elisabeth Kaski

SV mener de store utfordringene vi ser i svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorgen må tas tak i både på kort og lang sikt. Umiddelbart må sørge for at det er nok folk på jobb, og nok utlyste stillinger. Det alvorlig at så mange jordmødre ikke får tilbud om full stilling, samtidig som vi mangler jordmødre. Derfor mener vi at vi må utdanne flere, etablere flere utdanningsstillinger og sikre gode arbeidsvilkår.

Fødeavdelingene må sikres god nok bemanning. SV mener at fødeavdelingene på sykehus må rammefinansieres, og at det i en slik rammefinansiering må følge med et krav om at normen om en-til-en-bemanning i aktiv fødsel skal være gjennomførbar å følge. 

Kommunene må få styrket økonomien sin, og tilskudd til hele og faste stillinger i svangerskaps- og barselsomsorgen må øremerkes. Samtidig som retten til oppfølging av jordmor må styrkes, må vi også se på om andre yrkesgrupper, som barnepleiere, kan involveres i oppfølgingen i større grad. Følgetjenesten må være en reell tjeneste som sikrer at fødende med lang reisevei får oppfølingen de har rett på.

Avslutningsvis ønsker SV også endring av de økonomiske systemene som i dag hindrer bruk og utdanning av jordmor. Eksempler på dette er å endre finansieringskategorien til sykepleierstudiene slik at det lønner seg å utdanne sykepleiere, at kommunene ikke skal tape på at gravide får oppfølging av jordmor i stedet for av fastlege og utbetaling per DRG-poeng på fødeavdelinger sammenlignet med andre avdelinger. 

 

MDG, Kristoffer Robin Haug

Vi mener at jordmordekningen må opp så vi sikrer god dekning over hele landet. Vi mener også sentralisering er et problem som også svekker barselomsorgen, og er imot mange av nedleggelsene av lokalsykehus som dagens regjering presser frem. Dessuten ønsker vi å styrke tilgangen på lavterskeltilbud innen psykisk helse, flerkulturell doula burde vært et offentlig tilbud over hele landet, og vi må sikre at jordmødre har kapasitetet nok til å ivareta fødende og pårørende på best mulig måte.

 

AP, Ingvild Kjerkol

Her er noen av Arbeiderpartiets viktigste prioriteringer – dette er også programfestet:

•             Styrke bemanning på fødeavdelingene med mål om én-til-én-oppfølging fra jordmor.

•             Legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig barselavdeling etter fødsel.

•             Sikre at fødende kan ha med seg partner eller annen person under fødsel.

•             Styrke jordmorstyrte fødestuer.

•             Fjerne innsatsstyrt finansiering av fødetilbudet og bytte den helt ut med

•             en mer kvalitetsbasert finansiering

•             Innføre en nasjonal ordning som sikrer at alle jordmødre i distriktskommuner får full stilling.

•             Sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på vei til sykehuset.

•             Sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre.

Senterpartiet, Kjersti Toppe
Vi vil satse på økt utdanning, spesialisering og rekruttering av jordmødre. Det siste året har vi fremmet forslag på Stortinget om blant annet økt bemanning og å innføre en bemanningsnorm i fødselsomsorgen, å trappe opp jordmortilbudet i kommunene og sikre heltidsstillinger, gjerne som kombinerte stillinger mellom kommuner og helseforetak. Senterpartiet vil endre finansieringen og gå vekk fra stykkprisfinansiering av fødeavdelinger. Det siste er viktig for at det skal lønne seg mer å forebygge komplikasjoner enn å reparere dem. Vi vil stoppe kutt i liggetiden på barselavdelinger, og sørge for at nye sykehusbygg bygges store nok . Alle  kvinner som ønsker det skal få være på barselavdelingen til ammingen er etablert. Vi vil sikre følgetjenesten og lovfeste denne rettigheten til kvinner, og på sikt også redusere grensen til 60 minutter. 

 

Venstre, Carl-Erik Grimstad
De aller fleste kvinner opplever heldigvis kompetent personale, dyktige jordmødre og god oppfølging i forbindelse med fødsel. Venstre vil at vi skal styrke kvaliteten på mindre fødeavdelinger, og sikre at kvinner har et reelt lokalt fødetilbud. De som ønsker det må også få føde hjemme. Kvinner gjennomgår forskjellige svangerskap, har ulike bekymringer, og det er viktig for Venstre å legge til rette for at hver enkelt kvinne blir respektert og sett. Da må vi gjøre fødselsomsorgen mindre rigid i alle ledd, og sørge for at kvinner føler seg trygge og ivaretatt. Det viktigste tiltaket er å utdanne nok jordmødre og sørge for at de har gode arbeidsvilkår.

 

KrF, Olaug Bollestad
Vi vil gjennomføre en nasjonal opptrappingsplan for jordmortjenesten, fordi vi trenger flere jordmødre for å sikre trygg fødsels- og barselomsorg i hele landet, og en god oppfølging av alle gravide. I tillegg ønsker vi opprette et nasjonalt kompetansesenter for fødsels- og barselomsorg, blant annet med hensikt å forebygge fødselsskader. Vi vil sikre en lett tilgjengelig jordmortjenestene i kommunene, og mener at alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel. I tillegg mener vi at en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel.

 

Høyre, Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og medlem av helsekomiteen
Her kan vi nevne mye, men for Høyre er de viktigste grepene å sikre rekruttering, sørge for kompetanseheving og gi jordmødrene større ansvar i arbeidet med bedre kvinnehelse. Høyre jobber generelt for større pasientmedvirkning i helsetjenestene, og dette gjelder naturligvis også gravide og fødende kvinner.

 

Frp, Morten Stordalen
Flere steder i landet ser vi mangel på jordmødre. FrP er tydelige på at dette bare kan løses gjennom flere utdanningsplasser og bedre lønn. Når vi snakker om mangel på helsearbeidere de kommende årene snakkes det mye om leger og sykepleiere. Vi glemmer de som skal ta imot neste generasjon – bokstavelig talt.

Mangelen på jordmødre og annet helsepersonell har vært en utfordring over flere år. Norge mangler 6000 sykepleiere, og i fjor brukte sykehusene rekordmange jordmorvikarer. FrPs viktigste tiltak for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere er en treårig opptrappingsplan. Den skal inneholde et utdannings- og lønnsløft, og andre tiltak som kan sikre nok kompetente hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene.

Myndighetene må være aktive for å sikre nok arbeidskraft til helsevesenet. Staten er en del av lønnsoppgjørene, og kan gi tydelige signal til partene om at en bedring av lønn og arbeidsvilkår for jordmødre og andre stillinger som mangler arbeidskraft i dag. Staten har flere virkemidler som kan gjør det mulig, uten at det svekker norsk konkurransekraft. FrP vil at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere over tre år.

 

Les hele saken i nyeste Tidsskrift for jordmødre.

Personer:

Kristoffer Robin Haug er helsepolitisk talsperson for De Grønne og i dag
2. vararepresentant til Stortinget.

Mari Holm Lønseth er stortingsrepresentant og medlem av helsekomiteen for Høyre.

Olaug Bollestad er 1. nestleder i KrF

Carl-Erik Grimstad er stortingsrepresentant fra Venstre.

Kjersti Toppe er helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Morten Stordalen er FrPs helsepolitiske talsperson.

Kari Elisabeth Kaski er førstekandidat i Oslo SV.

Seher Aydar er 2. kandidat til Stortinget for Rødt Oslo og medlem av helsepolitisk utvalg i Rødt. Foto: Ihne Pedersen

Ingvild Kjerkol er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Bilder: Geir Jørgen Bekkevold Krf, Seher Aydar Rødt, Kristoffer Robin Haug Mdg
Foto: Amalie Klevås Håkonsen, Dnj

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.