Dnj i dialogmøte angående bemanning ved kvinneklinikkene

Den norske jordmorforening, med leder Kari Aarø i spissen, har i lenger tid henvendt seg til helseministeren og bedt om et møte for å diskutere bemanningen ved kvinneklinikkene, også i spontane samtaler med ministeren under forskjellige arrangementer, senest under Arendalsuka. Høies statssekretær, Anne Grethe Erlandsen, inviterer nå Den norske jordmorforening og NSF til dialogmøte om bemanningen ved kvinneklinikkene.  

Presentert med resultatene fra Tidsskrift for jordmødre sin medlemsundersøkelse , som ropte et stort varsko for bemanning gjennom sommeren ved de store fødeavdelingene, virket ikke helseministeren spesielt overrasket.

 

– Jeg er klar over at tempoet og arbeidsbelastningen er høy ved enkelte fødeinstitusjoner. Det er bekymringsfullt hvis arbeidsbelastningen oppleves som så høy at jordmødre vurderer å slutte, sa helseminister Bent Høie i en kommentar til undersøkelsen Tidsskrift for jordmødre. 

– Hvor alvorlig synes du det er at så mange jordmødre vurderer å slutte i sin jobb ved de store sykehusene når man allerede vet at disse har et rekrutteringsproblem?

– Jordmødrene gjør en veldig viktig innsats som er avgjørende for den gode fødselsomsorgen vi har i Norge. Det har blitt tryggere å føde i Norge, og de fødende har blitt mer fornøyde. Jeg er klar over at tempoet og arbeidsbelastningen er høy ved enkelte fødeinstitusjoner. Det er bekymringsfullt hvis arbeidsbelastningen oppleves som så høy at jordmødre vurderer å slutte. Det er viktig at helseforetakene bemanner fødeinstitusjonene slik at det er samsvar mellom arbeidsbelastning og bemanning, og sikrer at tilbudet til de fødende tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskravene. 

– Sommeren er den perioden i året hvor det er flest fødsler. Likevel er ikke fødeavdelingene bemannet som om de var akuttavdelinger, og mange avdelinger har høy vikarbruk og mange ubesatte vakter i turnusen. Bør fødeavdelinger snarest defineres som akuttavdelinger med den bemanning dette krever?

– Jeg kjenner ikke til at det eksisterer noen nasjonal definisjon av akuttavdeling med tilhørende bemanningsnorm. Avdelinger som tar imot og behandler akuttpasienter er forskjellige med hensyn til arbeidsbelastning og bemanningsbehov. Det avgjørende er, som nevnt ovenfor, at helseforetakene sikrer at det er samsvar mellom arbeidsbelastning og bemanning og at de har tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø.
Vi vet at det å tilby faste stillinger, gode fagmiljøer og muligheter for etter- og videreutdanning bidrar til å gjøre disse arbeidsplassene attraktive. Jeg har derfor stilt krav om at helseforetakene skal jobbe for en heltidskultur og redusere bruken av deltid og vikarer.

– Har utviklingen med å få flere og flere store fødeenheter på bekostning av de små, gått i feil retning?

– Norge er et langstrakt land, og regjeringen har i Nasjonal helse- og sykehusplan slått fast at det fortsatt skal være en desentralisert sykehusstruktur i landet vårt. Mindre fødeavdelinger og fødestuer skal fordeles slik at vi sikrer nærhet til fødetilbudene, også utenom de store kvinneklinikkene. I Nasjonal helse- og sykehusplan fikk vi avklart sykehusstruktur og akuttfunksjoner ved de fleste sykehusene. Disse beslutningene ligger fast. Vi har ingen planer om nedleggelser av fødetilbud ved disse sykehusene. Det bidrar til forutsigbarhet og trygghet for befolkningen.  

– Er det andre ting du tenker på når du ser disse tallene?

– Hver sommer kommer det oppslag om dårlig bemanning som skaper unødvendig frykt i befolkningen og blant fødende. Mitt inntrykk generelt er at helseforetakene har jobber systematisk med å planlegge fødetilbudet for sommeren, ved å sikre bemanning og vikarer. Det viktigste tiltaket er å lage gode bemanningsplaner. Alle helseforetakene lager bemanningsplaner for sommeren for å kunne håndtere aktiviteten og oppfylle kravene i de faglige retningslinjene, sier Bent Høie.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.