Landsmøtet

Landsmøtet er Den norske jordmorforenings høyeste organ og treffer vedtak om overordnede prinsipper.

Alle medlemmer som har betalt løpende kontingent for inneværende år og jordmorstudenter, har møte- og talerett på landsmøtet.

Valgte delegater og sentralstyrets medlemmer har forslags- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder politisk og økonomisk regnskap.

Som hovedregel skal fylkesleder være delegat ved landsmøtet. Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever 2/3 flertall. I tilfelle av stemmelikhet har Dnjs leder 2 stemmer. Når det kreves av en stemmeberettiget, holdes skriftlig avstemning. Referenten fører særskilt protokoll fra landsmøtet. Protokoll undertegnes av to medlemmer som blir valgt til dette.

Ordinært landsmøte holdes hvert tredje år etter innkalling fra sentralstyret med et varsel på minst 16 uker. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sin fylkesforening. Saker kan også fremmes direkte til sentralstyret. Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sentralstyret i hende innen 16 uker før landsmøtet. Sakene sendes ut til fylkesforeningene senest 8 uker før landsmøtet.

Ekstraordinært landsmøte innkalles etter enstemmig vedtak av sentralstyret, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 8 uker etter at lederen har mottatt slikt krav og med minst 4 ukers varsel. Det ekstraordinære landsmøtet kan avgjøre bare de saker som særskilt er nevnt i innkallingen.

Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:

a) Valg av dirigent, to referenter og to protokollunderskrivere.

b) Sentralstyrets politiske regnskap og beretning for styreperioden.

c) Foreningens reviderte regnskap

d) Vedtektsendringer

e) Oppdragsdokument for den kommende landsmøteperioden.

f) Økonomiske rammer for landsmøteperioden og evt. endring av kontingenten.

g) Behandling av enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet.

h) Resolusjoner

i) Valg til tillitsverv

Valg skjer for 3 år av gangen. Leder og nestleder velges særskilt. For å sikre kontinuitet, bør leder og nestleder ikke gå av samtidig. Alle kandidater skal på forhånd være spurt om de mottar valg. Ved ny ledelse bør det være en måneds samkjøring mellom ny og gammel leder. Etterlønn til leder utbetales i tre måneder dersom vedkommende ved avgang står uten arbeid.

8.00-16.00 7. februar 2022
8.00 15. mars - 16.00 16. mars 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.