Landsmøtet

Landsmøtet er Den norske jordmorforenings høyeste organ og treffer vedtak om overordnede prinsipper.

Alle medlemmer som har betalt løpende kontingent for inneværende år og studenter, har møte- og talerett på landsmøtet. Valgte delegater og sentralstyrets medlemmer har forslags- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder politisk og økonomisk regnskap.

Fordeling av delegater:

Delegatene velges av regionene. Antall delegater fra hver region skal stå i forhold til antall medlemmer per 1. januar i landsmøteåret.

0-300 medlemmer = 7 delegater

Videre 1 delegat per 100 medlemmer

Som hovedregel skal regionleder være delegat ved landsmøtet. Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever 2/3 flertall. I tilfelle av stemmelikhet har Dnjs leder 2 stemmer. Når det kreves av en stemmeberettiget, holdes skriftlig avstemning. Referentene fører særskilt protokoll fra landsmøtet. Protokoll undertegnes av to medlemmer som blir valgt til dette.

 • Ordinært landsmøte holdes hvert tredje år etter innkalling fra sentralstyret med et varsel på minst 24 uker. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sitt regionstyre. Saker kan også fremmes direkte til sentralstyret. Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sentralstyret i hende innen 16 uker før landsmøtet. Sakene sendes ut elektronisk til regionene senest 8 uker før landsmøtet.
 • Ekstraordinært landsmøte innkalles etter enstemmig vedtak av sentralstyret, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 8 uker etter at lederen har mottatt slikt krav og med minst 4 ukers varsel. Det ekstraordinære landsmøtet kan avgjøre bare de saker som særskilt er nevnt i innkallingen.
 • Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:
  - Valg av dirigent, to referenter og to protokollunderskrivere.
  - Sentralstyrets politiske regnskap og beretning for styreperioden.
  - Foreningens reviderte aktivitetsregnskap.
  - Vedtektsendringer
  - Oppdragsdokument for den kommende landsmøteperioden.
  - Økonomiske rammer for landsmøteperioden og evt. endring av kontingenten.
  - Behandling av enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet.
  - Resolusjoner
 • Valg til følgende tillitsverv:
  - Leder for Den norske jordmorforening.
  - 2 nestledere for Den norske jordmorforening – 1. nestleder  2. nestleder
  - Sentralstyrets forslag til valgkomité legges fram på Landsmøtet. Det velges leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  - 3 medlemmer og 1 varamedlem til faglig-etisk utvalg. Leder velges separat.
  - 2 desisorer.
  - Registrert eller statsautorisert revisor.
 • Valg skjer for 3 år om gangen. Leder og nestledere velges særskilt. For å sikre kontinuiteten, bør leder og nestledere ikke gå av samtidig. Alle kandidater skal på forhånd være spurt om de mottar valg.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.