Vedtekter

Alle medlemmer plikter å orientere seg om og forholde seg til foreningens vedtekter.

Vedtekter for Den norske jordmorforening (gjeldende fra 18.september 2015)

§ 1. Foreningens målsetting

1. Den norske jordmorforening (Dnj) er en selvstendig fagforening for autoriserte jordmødre og jordmor studenter. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2. Den norske jordmorforening skal:

• ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

• sikre jordmødre en selvstendig yrkesutøvelse.

• sørge for at jordmortjenesten er i samsvar med jordmødres egen fagutvikling, helsepolitiske målsettinger og befolkningens behov.

• medvirke til at utdanningen av jordmødre er basert på kunnskapsbasert praksis.

• bidra til at jordmødre har en praksis som er forenlig med faglig forsvarlighet og gjeldende etiske prinsipper.

• styrke foreningens og det enkelte medlems internasjonale engasjement.

§ 2. Foreningens organer

1. Landsmøtet

2. Sentralstyret

3. Landsstyret

4. Fylkesforeninger

5. Lokallag

§ 3. Medlemskap

1. Alle autoriserte jordmødre og jordmorstudenter kan opptas som medlemmer og har stemmerett.

2. Æresmedlemskap:

• Medlemmer av Dnj som har gjort betydelig innsats for faget og/eller foreningen kan utnevnes som æresmedlemmer av Dnjs sentralstyre. Æresmedlemmene har ordinære medlemsrettigheter.

• Æresmedlemmer fritas fra kontingent.

• Fylkesforeningene og/eller sentralstyret fremmer og begrunner forslaget til kandidater.

3. Minst 2 % av kontingentinntektene skal årlig settes av på organisasjonens konfliktfond.

§ 4. Medlemmenes plikter

1. Medlemmene plikter å betale en kontingent som fastsettes av landsmøtet eller sentralstyret.

2. Medlemmene betaler kontingent via avtalegiro med trekk fra personlig bankkonto.

3. Ved regnskapsmessig underskudd kan sentralstyret pålegge medlemmene å betale en ekstra kontingent. Ved streik gis sentralstyret fullmakt til å pålegge medlemmene ekstrakontingent.

§ 5. Opphør av medlemskap

1. Har et medlem på tross av skriftlig varsel pr. 1.11 ikke betalt kontingent på et år, mister vedkommende automatisk sitt medlemskap ved utløpet av inneværende år. For å gjenoppta medlemskapet må vedkommende først betale skyldig kontingent.

2. Den som vil melde seg ut av foreningen må gjøre dette skriftlig 4 uker før kvartalsskifte.

§ 6. Eksklusjon

1. Sentralstyret kan treffe vedtak om å ekskludere et medlem av foreningen, dersom medlemmet har satt seg utover foreningens vedtekter, eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade for sitt yrke eller foreningen. Sentralstyret skal i slike saker innhente uttalelser fra fylkesforeningen. Fylkesforeningen plikter dessuten å innberette til sentralstyret et medlem som har gjort seg skyldig i forhold som kan danne grunnlag for eksklusjon. Før sentralstyret treffer vedtak, skal vedkommende medlem gis anledning til å uttale seg. Medlemmet har da krav på å bli gjort kjent med alle opplysninger i saken.

2. Sentralstyrets vedtak i eksklusjonssaker kan ankes til Landsmøtet. Eksklusjonen blir opprettholdt hvis ikke minst 1/3 av landsmøtedelegatene stemmer imot. Sentralstyret har ikke stemmerett på landsmøtet i ankesaker.

3. Eksklusjon av et medlem kan oppheves av sentralstyret, når vedkommende forhold har vært upåklagelig i minst 2 år i sammenheng. Det betales ikke kontingent for de år eksklusjonen har vart.

§ 7. Landsmøtet

1. Landsmøtet er foreningens høyeste organ og treffer vedtak om overordnede prinsipper. Alle medlemmer som har betalt løpende kontingent for inneværende år og studenter har møte- og talerett på landsmøtet. Valgte delegater og sentralstyrets medlemmer har forslags- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder politisk og økonomisk regnskap.
Fordeling av delegater:
Fylkesforeninger t.o.m. 50 medlemmer 2 delegater
fra 51-100 medlemmer 3 delegater
fra 101-150 medlemmer 4 delegater
fra 151-200 medlemmer 5 delegater
fra 201-250 medlemmer 6 delegater
fra 251-300 medlemmer 7 delegater
Deretter økes med 1 delegat per 50. medlem.
Som hovedregel skal fylkesleder være delegat ved landsmøtet. Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever 2/3 flertall. I tilfelle av stemmelikhet har Den norske jordmorforenings leder 2 stemmer. Når det kreves av en stemmeberettiget, holdes skriftlig avstemning. Referenten fører særskilt protokoll fra landsmøtet. Protokoll undertegnes av to medlemmer som blir valgt til dette.
2. Ordinært landsmøte holdes hvert tredje år etter innkalling fra sentralstyret med et varsel på minst 24 uker. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sin fylkesforening. Saker kan også fremmes direkte til sentralstyret. Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sentralstyret i hende innen 16 uker før landsmøtet. Sakene sendes ut til fylkesforeningene senest 8 uker før landsmøtet.
3. Ekstraordinært landsmøte innkalles etter enstemmig vedtak av sentralstyret, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 8 uker etter at lederen har mottatt slikt krav og med minst 4 ukers varsel. Det ekstraordinære landsmøtet kan avgjøre bare de saker som særskilt er nevnt i innkallingen.
4. Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:
• Valg av dirigent, to referenter og to protokollunderskrivere

• Sentralstyrets politiske regnskap og beretning for styreperioden

• Foreningens reviderte regnskap

• Vedtektsendringer
• Oppdragsdokument for den kommende landsmøteperioden

• Økonomiske rammer for landsmøteperioden og evt. endring av kontingenten

• Behandling av enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet

• Resolusjoner

• Valg til følgende tillitsverv:

o Leder for Den norske jordmorforening
o 1 nestleder for Den norske jordmorforening
o 5 sentralstyremedlemmer og 2 varamedlemmer
o Sentralstyrets forslag til valgkomité legges fram på Landsmøtet. Det velges leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
o 3 medlemmer og 1 varamedlem til faglig-etisk utvalg. Leder velges separat.
o 2 desisorer
o Registrert eller statsautorisert revisor
• Valg skjer for 3 år om gangen. Leder og nestledere velges særskilt. For å sikre kontinuiteten, bør leder og nestledere ikke gå av samtidig. Alle kandidater skal på forhånd være spurt om de mottar valg.

§ 8. Sentralstyret

1. Sentralstyret er foreningens øverste organ mellom hvert Landsmøte.

2. Sentralstyret plikter å følge oppdragsdokumentet vedtatt av Landsmøtet.

3. Sentralstyret har følgende sammensetning:

• Leder som er foreningens leder og leder av sentralstyret

• 1 nestleder

• 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer

4. Sentralstyret fastsetter lønn til leder og nestleder.

5. Sentralstyret trer sammen etter innkalling. Senest tre måneder før hvert landsmøte avholdes sentralstyremøte, hvor sentralstyret vedtar saksliste for Landsmøtet.

6. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Sentralstyret fører protokoll over sine forhandlinger.

7. Sentralstyret skal føre kontroll med foreningens økonomi mellom landsmøtene.

8. Av sentralstyret utgår et lønns- og forhandlingsutvalg bestående av Dnjs leder og 2 sentralstyremedlemmer.

9. Sentralstyret kan vedta å sende ut viktige saker til uravstemning. Uravstemning kan avgjøres ved alminnelig flertall, og er bindende med mindre sentralstyret før avstemning har gjort vedtak om at den skal være veiledende.

10. Sentralstyret foretar ansettelser i Den norske jordmorforening.

11. Ansatte i sekretariatet kan ikke velges til sentralstyret.

12. Foreningen dekker reise- og oppholdsutgifter for sentralstyremedlemmene.

13. Sentralstyret gis anledning til å opprette rådgivende utvalg. Disse utvalgene arbeider etter mandat vedtatt i sentralstyret.

14. Sentralstyrets leder og en person utnevnt av sentralstyret tegner foreningen.

15. Det skal årlig sendes ut regnskap og en desisjonsrapport for Landsstyret.

§ 9. Landsstyret

1. Det skal minst en gang i året være landsstyremøte. Landsstyret består av ledere i Dnjs fylkesforeninger. Fylkesforeningen har adgang til å møte med en ekstra representant. Utgiftene til reise og opphold for denne representanten dekkes av fylkesforeningen og beregnes ut fra reisefordeling etter modell utarbeidet av sentralstyret.

2. Landsstyret blir kalt inn av sentralstyret, eller når minst 5 av fylkeslederne krever det.

3. Landsstyret er et rådgivende organ for sentralstyret, og har anledning til å ta opp saker som kan sendes over til sentralstyret til videre organisasjonsmessig behandling. Det legges vekt på skoleringstiltak og informasjon.

§ 10. Fylkesforeninger

1. En fylkesforening består av alle jordmødre og jordmorstudenter som bor, studerer eller arbeider innen et fylke og er medlem av Dnj. Ingen medlemmer kan være registrert i mer enn en fylkesforening.

o Fylkesforeningen må arbeide i tråd med Dnjs formål og vedtekter.

o Fylkesforeningene arbeider selvstendig. I overordnede saker skal Dnj holdes orientert. Fylkesforeningene står selv ansvarlig for sine økonomiske disposisjoner. Dnj er ikke økonomisk ansvarlig for fylkesforeningens disposisjoner.

2. Formål for fylkesforeningene

o Arbeide med saker som er i tråd med Dnjs målsetting og Oppdragsdokument vedtatt av Landsmøtet.

o Behandle saker som sentralstyret arbeider med. Utrede og forberede prinsipielle sider ved Dnjs politikk som skal drøftes og avgjøres på Landsmøtet.

3. Årsmøte avholdes hvert år. Forslag til kandidater til fylkesforeningens styre, må være valgkomiteen i hende innen 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:

o Årsmelding fra styret.

o Fylkesforeningens regnskap og budsjett.

o Innsendte saker fra styret eller medlemmer. Saker som fremmes til årsmøtet, avgjøres ved alminnelig flertall.

o Valg.

4. Styret i fylkesforeningen består av:

o Leder

o Nestleder

o 3 styremedlemmer

o Styret utpeker selv den/de av styremedlemmene som skal være kontakt for kommunejordmødrene.

o Tillitsvalgte har møte- og talerett i styremøtene.

o Leder og nestleder velges ved særskilt valg. I tillegg velges 3 styremedlemmer, varamedlemmer og to revisorer. Styret, samt varamedlemmer og revisorer velges med alminnelig flertall av de avgitte stemmer for to år av gangen og konstituerer seg selv. Det er anledning til gjenvalg. Valget skal som hovedregel være skriftlig. Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter og holder kontakt med og sprer informasjon til fylkesforeningens medlemmer. Styret sender umiddelbart etter avholdt årsmøte årsmelding og regnskap, samt melding om valg av nytt styre til Dnj. Styret skriver referat fra sine møter. Medlemmer av Dnjs sentralstyre har adgang til fylkesforeningens møter med tale- og forslagsrett, men med stemmerett kun i egen forening.

5. Hvis en fylkesforening ikke arbeider i overensstemmelse med Dnjs vedtekter, kan den vedtas oppløst av Landsmøtet, eller av fylkesforeningens årsmøte med 2/3 flertall. Landsmøtet kan også vedta å oppløse en fylkesforening som ikke innfrir sine forpliktelser. Ved oppløsning av en fylkesforening, tilfaller de økonomiske midler Dnj.

6. Kretsstøtten skal være aktivitetsstyrt utover grunnstøtten.
Kategori 1: Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Sør-Trøndelag. Denne kategori utløser maksimalt 5000 kr i årlig støtte.
Kategori 2: Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Telemark, Nord- Trøndelag. Denne kategori utløser maksimalt 10 000 kr i årlig støtte.
Kategori 3: Finnmark, Troms, Nordland, Møre- og Romsdal, Sogn- og Fjordane. Denne kategori utløser maksimalt 15 000 kr i årlig støtte.

§ 11. Lokallag

1. Etter godkjenning av fylkesforeningen kan det opprettes lokallag av Den norske jordmorforening.

2. Fylkesforeningen har hovedansvaret for økonomiske tilskudd til lokallagenes drift.

3. Lokallaget velger en leder og eventuelt et styre.

4. Valg bør skje for 2 år om gangen.

5. Lokallaget kan etter samråd med fylkesledelsen opptre på vegne av organisasjonen i lokale saker.

6. Lokallaget informerer medlemmene om vedtak fattet av Dnjs organer og informerer fylkesforeningen om aktuelle saker.

§ 12. Tillitsvalgte

1. Dnj skal ha et tillitsvalgtapparat som ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 
2. Dnj sentralt er ansvarlig for å bidra til kompetanseheving av sine tillitsvalgte. Dette innebærer kurs for nye tillitsvalgte om deres funksjon, rettigheter, plikter, håndtering av konflikter, slik at tillitsvalgte er i stand til å ivareta medlemmenes interesse overfor arbeidsgiver. Det skal minimum arrangeres to årlige tariffkonferanser i området SPEKTER. Dnj arrangerer årlig en samling for fylkestillitsvalgte og for medlemmer i Oslo Kommune. Kommunejordmødre/bydelsjordmødre har anledning til å delta på tariffkonferanser i regi av Akademikerne.

Det skal velges tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen mellom SAN og Spekter, kapittel IX § 45 og Hovedtariffavtalen i KS-området, Del C § 3.
I større virksomheter kan det dessuten velges et passende antall tillitsvalgte som hierarkisk underordnes de foretaks- eller hovedtillitsvalgte. Et hvert medlem av Dnj som er valgbar etter hovedavtalenes regler, har rett og plikt til å motta valg som tillitsvalgt. Jordmor som i sin daglige funksjon står i arbeidsgivers sted overfor jordmødre, kan ikke velges som tillitsvalgt etter hovedavtalene.
Som hovedregel velges tillitsvalgte med varatillitsvalgte for 2 år av gangen med samme funksjonstid som styret i fylkesforeningen. Tillitsvalgte og varatillitsvalgt kan gjenvelges. Etter 2 perioder kan en tillitsvalgt nekte å motta gjenvalg for de neste 2 perioder. Dersom den tillitsvalgte må fratre sine verv i perioden, underrettes styret i fylkesforeningen som påser at nyvalg foretas.

§ 13. Etiske og kollegiale retningslinjer

Landsmøtet kan vedta etiske og kollegiale retningslinjer for foreningens medlemmer. Disse vil være bindende for medlemmene og overtredelse kan medføre eksklusjon

§ 14. Tidsskrift for jordmødre

Den norske jordmorforening utgir Tidsskrift for Jordmødre (Tfj), som er organisasjonens medlemsblad og offisielle organ. Redaktøren har ansvaret for Tfjs innhold i tråd med bladets formålsparagraf og Redaktørplakaten, og samarbeider med redaksjonskomiteen vedrørende faglig innhold og strategi. Dnj har som tidsskriftets eier juridisk og økonomisk ansvar. Sentralstyret har ansvar for at Dnj har eget tidsskrift, og ansvaret for å tilsette redaktør. Redaktør har ansvar for å oppnevne redaksjonelle medarbeidere.

§ 15. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 16. Foreningens oppløsning

Foreningen kan oppløses når 2/3 av den samlede medlemsmasse stemmer for det. Samtidig oppløses samtlige regioner og foreningenes fond. Dersom oppløsningen er besluttet ved uravstemning, innkalles raskt til ekstraordinært landsmøte som treffer beslutninger om hvordan det skal forholdes med foreningens og fylkesforeningens midler, samt midler tilhørende foreningens fond.

§ 17. Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft etter Dnjs landsmøte 18.09.2015

8.30-16.00 15. januar 2018

Kimen Kulturhus, Sandgata 15, 7500 Stjørdal

10.00 22. januar - 13.00 23. januar 2018

Soria Moria

9.30-16.30 1. februar 2018

Pilestredet 32, Store auditorium, Oslo

10.00-16.00 6. februar 2018

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport

12.00 5. mars - 12.00 7. mars 2018

Storefjell Resort Hotel, Gol

Ledige stillinger

Stillingen innebærer 50 % fast stilling m/ følgetjeneste, kommunen kan tilby en 100 % stilling, da som 50 % sykepleier i kommunen.

Søknadsfrist 14.november 2017

Jordmor 50% vikariat - Familiens hus i Ski kommune
vikariat i ett år fra oppstartdato
Søknadsfrist 8.november 2017

Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator - avdeling kvinneklinikken 
Helse Stavanger HF
Søknadsfrist 3.november 2017

_

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.