Endringer i Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2010

Stortinget vedtok i juni 2009 å endre arbeidsmiljøloven på et par punkter. Endringene, som trer i kraft fra og med 1. januar 2010, får ingen direkte konsekvenser for jordmødre i tredelt turnus med ukentlig arbeidstid på 35,5 timer.

 

Den norske jordmorforening (Dnj) har mottatt mange hevendelser fra tillitsvalgte og medlemmer som lurer på hvilke følger endringene i Arbeidsmiljøloven vil få for Dnjs medlemmer.

Endringene dreier seg om beregning av arbeidstid for arbeidstakere som går tredelt turnus med arbeid minst hver tredje helg. Endringene vil dessverre ikke ha direkte virkning for våre medlemmer som allerede har tariffavtalt arbeidstid på 35,5 timer i uken.

 

Den nye bestemmelsen inntatt i arbeidsmiljøloven § 10-4 sjette ledd vil lyde som følger:

For tredelt skift- og turnusarbeid som ikke faller inn under fjerde eller femte ledd og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den alminnelige arbeidstiden etter første ledd ved at hver time arbeidet på søn- og helgedag, jf. § 10-10 første ledd, regnes lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten, jf. § 10-11 første ledd, regnes lik 1 time og 15 minutter, ned til 36 timer i løpet av sju dager. Den alminnelige arbeidstid må uansett ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager.

Hver arbeidet nattetime i perioden 21.00 til 06.00, regnes som 1 time og 15 minutter.
Hver arbeidet søn- eller helligdagtime i perioden lørdag kl. 18.00 til kl 22.00 før neste virkedag beregnes til 1 time og 10 minutter. Det innføres en gradvis reduksjon i arbeidstiden avhengig av hvor mye ubekvemt den enkelte arbeidstaker jobber.

Utgangspunktet for beregningen er lovens normalarbeidstid på 40 timer. Det er lagt inn en begrensing som gjør at arbeidstakeren ikke kan ha lengre gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid enn 38 timer. Arbeidstiden kan etter § 10-4 sjette ledd ikke beregnes lavere enn 36 timer.

Dnjs medlemmer ved sykehusene har tariffavtalt arbeidstid på gjennomsnittlig 35,5 timer, dvs. lavere enn minimumsgrensen på 36 timer i loven. Lovendringen i seg selv vil derfor ikke få direkte betydning for de av våre medlemmer med slik tariffavtalt arbeidstid som er bedre enn lovens nedre grense.

En endring av den lovfestede alminnelige arbeidstiden for tredelt skift- og turnusarbeid vil dermed bare ha en direkte virkning for arbeidstiden til et fåtall arbeidstakere. De langt fleste arbeidstakere med skift- og turnusarbeid har allerede lavere arbeidstid, gitt ved tariffavtale.

Følgen blir at man da ikke har krav på reduksjon av den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden med 10 minutter per jobbet søndags- eller helligdagstime eller 15 minutter per jobbet nattime hvis man allerede har tariffavtalt lavere gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid enn 36 timer.

Skal endringen inntatt i loven få virkning for arbeidstakere som går i tredelt turnus med ukentlig arbeidstid på 35.5 timer, så må tariffavtalene endres ved vårens hovedoppgjør.

For mer informasjon kontakt:
Ellen Ekre Engh, ellen@jordmorforeningen.no
Johan Peter Hougen, johan@jordmorforeningen.no